SIGMACITY

תהליך המימון

סיגמא סיטי מציעה מודל מימון המסייע ליזמים בהעמדת ההון העצמי לפי דרישות הבנק ולפי לוח זמנים גמיש, בהתאם לנתוני הפרויקט. לסיגמא סיטי הסדרים עם כל הגופים הבנקאיים בישראל ושיתוף פעולה עם חברות הביטוח. אנחנו מלווים את היזמים שלנו משלב המימון ועד לשלב סיום הפרויקט.

השלב הראשון

בדיקת נתונים, סינון ואישור

כדי לספק ליזם פתרונות מימון להשלמת ההון העצמי, אנחנו בוחנים מספר נתונים ודוחות. היזם מתבקש להגיש לנו פרופיל חברה, תוכנית עסקית, דו”ח אפס וכן דוחות כספיים. המומחים של סיגמא סיטי בוחנים את הנתונים, תוך מתן דגש גם על רווחיות סמויה וניהול סיכונים חכם.

במסגרת השלב הזה אנחנו עוסקים באיתור פרויקטים, סינון וחיתום ראשוני בין הפרויקט ליזם. בסוף השלב הזה מאשרת הקרן את מתן המימון, בהתאם לתוכנית בקשת האשראי.

השלב השני

יצירת תוכנית מימון מותאמת אישית

באמצעות מודל מימון המתבסס על הלוואת מזנין בתנאים נוחים ולאחר שנבדקו כל התנאים לקיום ההסכם, אנחנו בונים תוכנית מימון מותאמת אישית. התוכנית לוקחת בחשבון את כל הצרכים – של היזם ושל פרויקט ההשקעה שבחר בו. הצוות המשפטי שלנו מנסח את ההסכם ומאשר מול היזם את התנאים. לאחר מכן, נחתם ההסכם.

בסיום השלב הזה אנחנו מאפשרים ליזם לקבל את המימון ולצאת לדרך. התהליך עד קבלת המימון אורך לרוב שבועות בודדים, כך שהיזמים שלנו יכולים לצאת לדרך אחרי זמן קצר ובהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט.

השלב השלישי

מתן הלוואה לפי תוכנית המימון

לאחר גיבוש ההסכם והחתימה עליו מועברת ההלוואה. אנחנו מספקים את ההלוואה בהתאם ללוח הזמנים המבוקש על ידי הבנק ומלווים את היזם בתהליך מול הבנק עצמו.

אנחנו מסייעים ליזם גם בתהליך מול הגופים הבנקאיים, תוך שאנחנו שמים דגש על התר, מכירות, ההון העצמי של היזם, בטוחות ועוד. הצוות המקצועי שלנו מלווה את היזמים עד להעמדת המימון וליציאה לדרך של הפרויקט בסיוע בחיבור לאנשי מקצוע, ייעוץ ועוד.

השלב הרביעי

מניעים את הפרויקט

במהלך ביצוע הפרויקט סיגמא סיטי נמצאת שם כדי לפקח וללוות את היזמים שלנו. אנחנו מספקים פיקוח שוטף באמצעות מנהלי החברה ויחד עם מפקחים מטעם הבנקים או חברות הביטוח, כולל קבלה של נתונים שוטפים והצגת דוחות מעקב, ביקור באתרי הבנייה, שיחות יזומות עם היזם והבנק, קבלת ריביות שוטפות וליווי פרעון ההלוואה, מחיקת השעבודים והחזרת הביטחונות.

לאורך כל הדרך, אנחנו מתגאים במתן ליווי אישי, המותאם לקצב הפרויקט, לצרכי היזם ולנתונים עמם הגיע. המטרה שלנו, תמיד, היא ליצור שותפות לדרך ביננו ובין היזמים שבוחרים לעבוד איתנו ולהציע להם מעטפת שלמה של שירותים וסיוע, המבוססים על הידע, הניסיון והכוח האנושי של סיגמא סיטי. במהלך השנים, מאז 2015 אז הוקמה סיגמא, ליוותה החברה 30 פרויקטים בהצלחה, בהקף של למעלה מ-900 מיליון שקלים.